Training Program

Forum

Platform

Trang chủ

TALENT GENERATION

TÌM HIỂU NGAY

Nâng tầm thương hiệu Việt
Nâng tầm trí tuệ Việt

Chương trình Talent Generation ra đời nhằm giúp tất cả mọi Sinh viên Việt Nam tự đánh giá mức độ sẵn sàng nghề nghiệp và năng lực ứng tuyển dựa trên những tiêu chí mà nhà tuyển dụng tìm kiếm

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Nền tảng Đánh giá năng lực cốt lỗi trực tuyến giúp Sinh viên đánh giá mức độ sẵn sàng nghề nghiệp.

TÌM HIỂU NGAY

TALENT gENERATION
Assessment Platform

TÌM HIỂU NGAY

Chuỗi sự kiện nâng cấp
kiến thức, kỹ năng và kết
nối cơ hội nghề nghiệp
cho người Việt trẻ

TALENT gENERATION
FORUM

TÌM HIỂU NGAY

Chuỗi training workshop
hợp tác với các trường
Đại học để đào tạo kỹ
năng mềm cho sinh viên

TALENT gENERATION
tRAINING PROGRAM

NHÌN LẠI 2018

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

DIAMOND PARTNER

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ORGANIZERS

NATIONAL TRAINING PARTNER

PRIZE SPONSOR

Thông Tin Liên Lạc

info@todayvoice.org

‎01238 427 427 hoặc ‎(+8428) 3848 4384